Ліцей № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області є закладом загальної середньої освіти ІІІ ступеня, що забезпечує профільну освіту, має структурний підрозділ ІІ ступеня, що забезпечує базову освіту.

Місія ліцею – створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні (або вище) державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.

Діяльність ліцею базується на принципах гуманізму,демократизму, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного,естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти,а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Структура закладу:

                  підрозділ ІІ ступеня, який забезпечує базову середню освіту: 5-9 класи;

                  підрозділ ІІІ ступеня, який забезпечує повну загальну профільну освіту: 10-11 класи.

Для запровадження гурткової роботи за напрямами художньо-естетичним та національно-патріотичним функціонують  структурні підрозділи, що не передбачені типовими штатними нормативами:

                    художньо-естетичний компонент;

                    школа «Джур».

Форма власності: комунальна.     

Спеціалізація, профіль навчального закладу: багатопрофільність.

Профілі навчання: художньо-естетичний, технологічний, історичний.

Форма організації профільного навчання за характером взаємодії суб'єктів профільного навчання: внутрішньо шкільний.

У відповідності до чинного законодавства ліцей № 9 здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів:

                    ІІ ступінь – основна загальна освіта;

                    ІІІ ступінь – середня (повна) загальна освіта.

Призначення кожного ступеня визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад, оновлений відповідно до Закону України «Про освіту» від 28.09.2017 № 2145-VІІІ.

Освітня програма Ліцею № 9  Мелітопольської міської ради Запорізької області  сформована на основі загальних положень типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня та типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

-             наказом МОН України  № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (ID - 6843);

-             наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року);

-             наказом МОН України № 406 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року).

Засоби реалізації призначення закладу:

-             засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм;

-             надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, художньо-естетичної, трудової тощо);

-             надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

-             інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності,

-             надання спектра послуг додаткових гурткових занять у шістьох відділеннях художньо-естетичного компоненту закладу, а саме: вокальне відділення; інструментальне відділення;декоративно-ужиткове відділення; відділення культури та інформації;хореографічне відділення; театральне відділення.

Освітні програми, обрані для реалізації в ліцеї, спрямовані на:

-             формування в учнів сучасної наукової картини світу;

-             розвиток національної самосвідомості;

-             інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;

-             виховання громадянськості, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;

-             формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

-             формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення;

-             усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної самобутності через мистецтво, готовність до їх поширення;

-             усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових технологій для художньо-творчого самовираження;

-             усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації, самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для художньо-творчого розвитку;

-             відкритість до інновацій, ініціативність, прагнення до творчої самореалізації, відповідальність за особистий і колективний результат;

-             засудження плагіату,  готовність до комунікації, самостійність і мобільність у творенні ідей та ухваленні рішень, усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур, повага до прав і свобод людини, зокрема до свободи слова і думки, виражених через мистецтво, громадянська активність, підтримка суспільного розмаїття, зокрема і через мистецтво;

-             пропагування національної культури через власну художньо-творчу діяльність; повага і толерантне ставлення до культурного розмаїття різних регіонів світу; усвідомлення потреби збереження художнього надбання людства;

-             розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкту для художньо-образної інтерпретації;

-             усвідомлення взаємозв’язку математики і мистецтва на прикладах творів різ них видів мистецтва.

Формуванню творчої особистості дитини, розвитку в неї наукового світогляду, розвитку мистецьких здібностей, вдосконаленню навчально-виховного процесу гімназії і утворенню новітнього інформаційного середовища сприятимуть заходи, що відбуватимуться на різних рівнях:

1)                  педагогічно-інформаційний рівень, орієнтований на науково-педагогічне забезпечення інноваційно-інформаційного простору ліцею;

2)                  освітній рівень, що ґрунтується на розвитку  наукового світогляду учнів з урахуванням знань, вмінь та навичок, засвоєних ними, програмно-методичноу забезпеченню навчально-виховного процесу;

3)                  технологічний рівень, спрямований на опанування суб’єктами освітнього середовища технологій розвитку творчого потенціалу кожної дитини, її мистецьких здібностей і наукового світогляду;

4)                  творчий рівень, що ґрунтується на ідеях цілісної системи уявлень про навколишній світ та формуванні творчої особистості дитини, готової до професійного самовизначення, самовдосконалення і проектування майбутнього життєвого шляху на основі набутих знань, практичних творчих вмінь і навичок; розробкамоделі випускника ліцею.

Оновлений та доповнений зміст освітньої  діяльності ліцею передбачає розширення меж діяльності закладу:

-                     функціонування ліцею як опорного закладу Новоелітопольського освітнього округу «Перспектива» як одну із форм залучення учнів до навчання мистецтву, що базується на територіальному рівні та сприяє розвитку диференційного та інтегрованого навчання;

-                      відкриття у межах об’єднання доступу до якісної мистецької освіти вихованців навчальних закладів на засадах інноваційного розвитку, художньо-естетичної інтеграції на місцевому районному і міському рівнях;

-                     впровадження мистецьких освітніх технологій у навчання з обдарованими дітьми і учнями з обмеженими можливостями, що проживають у мікрорайоні школи.

Суб’єктами спільної діяльності визнано: Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних науки України, спілка «Відроджені гімназії України», Мала академія наук учнівської молоді, навчальні заклади Новомелітопольського округу «Перспектива» (ЗНЗ №7,13,22; ДНЗ № 5,39), заклади культури м. Мелітополя: музей, міський театр «Колесо», бібліотека      ім. В. Маяковського, дитячий клуб «Факел», гімназія міста Брно (Чехія).

Інноваційний, інформаціно-технологічний розвиток ліцею спрямований настворення інноваційного освітнього середовища гімназії,яке передбачає:

-             розширення технологічних, інформаційний можливостей навчання вихованців  через уведення додаткових спецкурсів, факультативів, курсів за вибором;

-             розбудову відкритого освітнього середовища для вчителів та учнів ліцею;

-             установлення міжнародних та всеукраїнських зв’язків із освітніми закладами мистецького спрямування та вищими навчальними закладами;

-             участь вихованців  та вчителів гімназії у міжнародних освітніх та інформаційно-освітніх проектах та фестивалях, конкурсах.